Messebo ActivitiesNewsSport Activities

ስፖርት

ስፖርተኛታት ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ብመዳይ ኣትሌቲክስን ብሽክሌታን ተወዲቦም ብምውስዋስ ክልሎም ካብ ምፅዋዕ ሓሊፎም ሃገሮመ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም እናፀውዑ ይርከቡ፡፡ ብተባዕትዮ ጥራሕ እንተይኮነስ ብኣነስትዮ’ውን ብሽክሌታ ዘዊረን ኣብ ዓለም ለኸ ውድድር ከሳተፋ በቒዐን ኣለዋ፡፡ ኣብ ጋንታ ብሽክሌታ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ዝፃወት ዝነበረ ተወዳዳራይ ሃብተኣብ ወልደገብርኤል ሕዚ ናብ ካሊእ ጋንታ ተዛዊሩ ኣብ ሃገረ ጣልያን እናተፃወተ ይርከብ፡፡ ኣብቲ ዘለዎ ጋንታ ፅቡቕ ውፅኢት የምፅእ ከምዘሎ’ውን ሓበሬታ ይበፅሐና ከምዘሎ እዩ፡፡ ካብ ኣነስትዮ ተወዳዳሪት ብሽክሌታ ጋንታና ዝኾነት እየሩ ተስፈኦም ኣብ ሃገረ ኣውሮዻ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ዕድል ስልጠና ረኺባ ምስከደት ስልጠና ወዲኣ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድር ክትካፈል ዕድል ረኺባ ፅቡቕ ውፀኢት ከምዝረኸበት ካብቲ ውድድር ዝተካየደሉ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድእ፡፡ ተወዳደርቲ  ብሽክሌታ  ጋንታ  ፋብሪካ  ስሚንቶ  መሰቦ  ኣብ እዋን ውድድር ኣቑሑት ብእዋኑ ብዘይምምፅኡ እንተተፀገሙ’ውን እቲ ዘለዎም ፀገም ተፃዊሮም ብዘርኣይዎ ውድድር ፅቡቕ ውፅኢት ኣመዝጊቦም እዮም፡፡ ብሓፈሻ ውፅኢት ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም እንትዕወቱ ኣብ ብቕዓቶም ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ከምዘለዉ ኣሰልጠንቶም ዝሃብዎ መብርሂ እኹል መረዳእታ እዩ፡፡ብተመሳሳሊ ኩነት ኣብ መዳይ ኣትሌቲክስ’ውን ፅቡቕ ዝበሃል ዓቕምን ብቕዓትን ከምዘሎ ኣብ ዝተሳተፍሉ ውድድራት ብሰዓራይነት ይውድኡ ከምዘለዉ እዩ፡፡ ብምኽንያት በዓል መስቀል ቤት ፅሕፈት ስፖርትን መናእሰይን ዞባ መቐለ ምስ ኮሚቲ ኣሰናዳኢ በዓል መስቀል ኣብ ዘዳለዎ ዓብዪ ጉያ ጎቦ ጮምዓ ብተባዕትዮ መጎስ ጥዑማይ ቀዳማይ ኮይኑ እንትዕወት ብኣንስትዮ’ውን ፈቴን ተስፋይ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታ፣ ለምለም ግርማይ ድማ 4ይ ደረጃ ሒዛ ፀወታ ወዲኣ እያ፡፡  
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn